Adatvédelmi tájékoztató (2011. évi CXII. törvény)
 

GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

 

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:


Szervezet neve: "Nyitott Szemmel" Közhasznú Egyesület

Székhely: 5600 Békéscsaba, Lencsési út 45-47. IV/20.

Cégjegyzékszám: 04-02-0002906

Adószám: 18032114-1-04

Képviselő: Sivó Krisztina

Telefonszám: +36-70-772-3221

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

Honlap: http://www.nyitottszemmelkhe.hu/

 

(a továbbiakban: Egyesület)

  

2. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: 

Megbízott adatfeldolgozók, elérhetőségük és a megbízásuk célja

Adatfeldolgozó

Elérhetőség

Jogalap

Adatfeldolgozás célja

Salamon Edit e.v.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

Törvényi kötelezettség

A számlák könyvelése, bérszámfejtés

Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság alkalmazottai

1054 Budapest,

Akadémia u. 3.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

 

 

 

 

 

EFOP-1.3.5-16-2016-00113. számú IKT-2017-104-I1-00005441. iktatószámú Támogatási Szerződés 6. számú melléklete.

 

 

 

 

A 2014-2020-as programozási időszak esetében az Európai Szociális Alap finanszírozású programokra vonatkozóan, az Európai Parlament és a Tanács 2013.12.17-i 1304/2013/EU rendeletének I. és II. mellélete közös indikátorok előállítását írja elő.

Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság alkalmazottai

1139 Budapest,

Váci út 83.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

GINOP-5.1.3-16-2017-00009. számú Támogatási Okirat 6. számú melléklete.

A 2014-2020-as programozási időszak esetében az Európai Szociális Alap finanszírozású programokra vonatkozóan, az Európai Parlament és a Tanács 2013.12.17-i 1304/2013/EU rendeletének I. és II. mellélete közös indikátorok előállítását írja elő.

Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság alkalmazottai

1054 Budapest,

Akadémia u. 3.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

EFOP-1.3.4-16-2017-00040. számú IKT-2018-104-I1-00009102. iktatószámú Támogatási Szerződés 7. számú melléklete.

A 2014-2020-as programozási időszak esetében az Európai Szociális Alap finanszírozású programokra vonatkozóan, az Európai Parlament és a Tanács 2013.12.17-i 1304/2013/EU rendeletének I. és II. mellélete közös indikátorok előállítását írja elő.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő alkalmazottai

1085 Budapest,

Gyulai Pál u. 13.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

Támogatási Szerződés

V. fejezet. I. pont 2. bekezdés

A program jogszerű megvalósulásának hitelt érdemlő igazolása és annak ellenőrzése.

 

 

 

 

 

Az Egyesület, az általa kezelt adatok feldolgozására külső adatfeldolgozót abban az esetben vehet igénybe, ha az adatfeldolgozó tevékenysége, illetve az adatfeldolgozás során használt rendszer a Szabályzatban meghatározott adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeknek megfelel.

Az Egyesület és az adatfeldolgozó között létrejövő szerződés részét kell, hogy képezze azon rendelkezés, hogy az adatfeldolgozó az adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat tudomásul veszi, és tevékenysége során betartja, illetőleg ennek ellenőrzésére az Egyesület jogosult.

 

3. Általános adatkezelési irányelvek

Az Egyesület tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az Egyesület részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); +36 (1) 888-2890. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

 

3.1. Személyes adatok kezelésének alapelvei

Személyes adat kizárólag az érintett hozzájárulásával, illetőleg törvény vagy törvényben meghatározott körben – helyi önkormányzati rendelet alapján kezelhető.

Személyes adatot csak meghatározott célhoz kötötten lehet kezelni.

Személyes adat kezeléséről az érintettet ellenőrizhető módon tájékoztatni kell.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a)      felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b)      pontosak, teljesek és, ha szükséges időszerűek;

c)      tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A statisztikai célú adatkezelés során csak olyan formában adható át személyes adat, amely egyértelműen kizárja az adat érintettel való összefüggésbe hozását.

Az Egyesület az érintett hozzájárulása során három konjunktív módon kapcsolódó tartalmi elemet nem nélkülözhet: önkéntesség; határozottság, megfelelő tájékozottság.

 

3.2. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

 

3.2.1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím és távolság a fizikai irodától, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van), önéletrajz, motivációs levél, próba feladat kitöltése, kompetenciák, készségek a pozíció betöltéséhez, személyiség jellemzők és viselkedési stílus a csapatba illeszkedés szempontjából.

3.2.2. A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatást kap arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

3.2.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, egyértelműen ráutaló magatartása.

3.2.4. A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

Az adatkezelő csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.
.

4. SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

4.1.1.  Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

Az Egyesület szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Kivételes szerződésnek minősül az a szerződés, mely valamely hazai, vagy nemzetközi szerződésen alapuló pályázat fennártási kötelezettségből fakad. Ez esetben a személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 10 év.

 

4.1.2. Munkaszerződések esetén

Az Egyesület munkaviszony létrejöttének jogcímén szerződést köthet magánszeméllyel, munkaszerződés, megbízásos jogviszony keretében. Az Egyesület a munkaviszony teljesítése érdekében kezeli a vele szerződött természetes személy nevét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, tajszámát, születési helyét, idejét, bankszámlaszámát, telefonszámát, email címét. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Kivételes szerződésnek minősül az a szerződés, mely valamely hazai, vagy nemzetközi szerződésen alapuló pályázat fennártási kötelezettségből fakad. Ez esetben a személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 10 év. 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, mely tájékoztatás történhet a szerződésben is.

Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

 

4.2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai


4.2.1. A kezelhető személyes adatok köre:
a természetes személy neve, titulusa, címe, telefonszáma, e-mail címe.

4.2.2. A személyes adatok kezelésének célja: az Egyesület jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása vagy szerződésből adódó kötelezettség.

4.2.3. A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 3 év.

Kivételes szerződésnek minősül az a szerződés, mely valamely hazai, vagy nemzetközi szerződésen alapuló pályázat fennártási kötelezettségből fakad. Ez esetben a személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 10 év.

.

5. ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.

 

5.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Jelen tájékoztató mellett az alábbi elérhetőségen kérhet további információt: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

 

5.2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

Amennyiben regisztrált felhasználó az All-in szolgáltatásunkra, az alábbi linken tájékozódhat bejelentkezés után: www.nyitottszemmelkhe.hu

Amennyiben nem regisztrált felhasználónk, úgy a következő email címen kérjük jelezze igényét: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

 

5.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Amennyiben regisztrált felhasználó az All-in szolgáltatásunkra, az alábbi linken helyesbítheti adatait bejelentkezés után: http://allin-hungary.eu

Amennyiben nem regisztrált felhasználónk úgy a következő email címen kérjük jelezze igényét: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

 

5.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Amennyiben regisztrált felhasználó az All-in szolgáltatásunkra, az alábbi linken törölheti adatait bejelentkezés után: http://allin-hungary.eu

Amennyiben nem regisztrált felhasználónk úgy a következő email címen kérjük, hogy jelezze igényét: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

 

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.

A korlátozáshoz való jogát minden érintett a következő email-címen érvényesítheti: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

 

5.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az

Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

5.7. Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérésére a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik

Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adatokat az Adatkezelő minden esetben txt, vagy csv formátumban adja át az érintettnek, vagy az érintett által igényelt adatkezelőnek. Az Adatkezelő kiköti, hogy átadott adatok további biztonságáért nem felel az átadást követően.

Az adathordozhatósághoz való jogát az érintett a következő elérhetőségen érvényesítheti: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

 

5.8. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Egyesületünk minden érintett jogi igényét abban az esetben tudja teljesíteni, ha azt azonosítani tudta, neve és email címe vagy neve és egyéb adata alapján.

 

5.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

5.10. Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.

Az érintett kérésére az Egyesület korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

-          az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

-          az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

-          az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

5.11. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

5.12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

 

5.13. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

5.14. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

5.15. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

5.15.1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. 

5.15.2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

5.15.3. Panasztétel az adatkezelőnél

Név: Dr. Nagy László

Postacím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy ltp. 23/C. I/3.

Telefonszám: +36 (70) 772-3221

Email cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

 

5.15.4. Felügyeleti Hatóság elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

URL: http://naih.hu

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

 

5.16. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

5.16.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

5.16.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

5.16.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

5.16.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. (Rendelet 78. cikk)

 

5.17. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

6. AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)      10.000.-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy

b)      megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

7. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az érintett személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit.

Az Egyesület a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Az Egyesület az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az Egyesület olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Egyesület az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az Adatkezelő intézkedései

         az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

         a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő,

         a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

         az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el,

         az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van,

         a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről,

         biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét (személyes adatok fizikális elkülönítése, külön zárható szekrényben).
A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.

 

8. Vélemény írása

Az egyes termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja. A közzététel számára megadott név és e-mailcím valódiságáért a fórumot üzemeltető nem felelős.

A termékekről, szolgáltatásokról írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy jogszabály sértő vélemények törlésére.

 

9. Egyéb adatkezelési tevékenység

 

9.1. Rendezvényszervezési tevékenység céljából gyűjtött adatok:

Kezelt adatok

Időtartam

Továbbítás

Név

10 év vagy adatkezelés visszavonása

-          Rendezvényszervező cég számára elérhetőségei, valamint célja a rendezvényen történő megjelenés biztosítása.

-          Irányító Hatóság részére, célja program, esemény megtartásának igazolása.

Telefonszám

10 év vagy adatkezelés visszavonása

-          Rendezvényszervező cég számára elérhetőségei, valamint célja a rendezvényen történő megjelenés biztosítása.

-          Irányító Hatóság részére, célja program, esemény megtartásának igazolása.

Email

10 év vagy adatkezelés visszavonása

-          Rendezvényszervező cég számára elérhetőségei, valamint célja a rendezvényen történő megjelenés biztosítása.

-          Irányító Hatóság részére, célja program, esemény megtartásának igazolása.

Regisztrációs lapok

10 év vagy adatkezelés visszavonása

-          Rendezvényszervező cég számára elérhetőségei, valamint célja a rendezvényen történő megjelenés biztosítása.

 

9.2 Regisztrációs során megadandó személyes adat

Személyes adat

Kötelezően kitöltendő

Keresztnév

Igen

Vezetéknév

Igen

e-mail (cím)

Igen

Jelszó

Igen

Telefonszám

Igen

Számlázási cím

Igen

 9.3 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Személyes adat

Kötelezően kitöltendő

Keresztnév

Igen

Vezetéknév

Igen

e-mail (cím)

Igen

Jelszó

Igen

Telefonszám

Igen

Számlázási cím

Igen

9.4 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Személyes adat

Kötelezően kitöltendő

Keresztnév

Igen

Vezetéknév

Igen

e-mail (cím)

Igen

Jelszó

Igen

Telefonszám

Igen

Számlázási cím

Nem

Postázási cím

Nem

 

9.5. Hírlevél igénylés

Az Üzemeltető jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

 

9.6. Közösségi irányelvek / Adatkezelés az Egyesület Facebook oldalán

Az Egyesület termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

Az Egyesület Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

Az Egyesület Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat az Egyesület nem kezeli.

A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Egyesület előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

Az Egyesület nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Az Egyesület nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

9.7. Látogatói adatkezelés az Egyesület honlapján

A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

 

9.8. Adatkezelés az Egyesület weboldalain

Az Egyesület által működtetett webáruházban (http://allin-hungary.eu) történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

Az Egyesület a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban (http://allin-hungary.eu) regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

Az Egyesület számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Egyesület ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, az Egyesület adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, az Egyesület IT szolgáltatója munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.

 

9.9. Direkt marketing célú adatkezelés

Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Az Egyesület által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

A személyes adatok kezelésének célja az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 

10. Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület birtokolja az oldalainkon látható információkat. A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki az oldalainkon regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Az Egyesület, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Egyesület fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Egyesület elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az Egyesület a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Adatvédelmi nyilatkozat hatályos: 2018. május 25. napjától visszavonásig.

 

„Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület

 


Életfa Művészeti Műhely