Alapszabály


„Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület Alapszabálya
 Az ALAPSZABÁLY ide kattintva megtekinthető!

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 • A SZERVEZET ADATAI 
 • A SZERVEZET CÉLJAI, FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE
A TAGSÁG
 • A SZERVEZET TAGSÁGA
 • A SZERVEZET TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
 • AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI
 • KÖZGYŰLÉS
 • AZ ELNÖKSÉG
 • AZ ELNÖK
 • AZ ALELNÖK
 • ÜGYVEZETŐ ALELNÖK
 • FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
SZERVEZETI EGYSÉGEK (TAGOZATOK)
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET
 
 
 
AZ EGYESÜLET CÉLKITŰZÉSE
 

2.§

A SZERVEZET CÉLJAI, FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE, GAZDÁLKODÁSA


A szervezet

1. vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
2. gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére, illetve a közhasznú tevékenységére fordítja.
3. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és azoktól támogatást nem is fogad el. Országgyűlési képviselőt nem állít és nem támogat.
4. nem szolgálhat semmilyen pártpolitikai vagy nemzet fölötti gazdasági érdeket, illetőleg nem törekedhet a jogalkotás befolyásolására semmilyen pártpolitikai érdek képviseletében, sem propaganda útján, sem egyéb módon.
5. Az egyesület célja és tevékenysége megfelel a 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott közhasznúsági feltételeknek.
6. az Egyesület közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi:
   6.1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
   6.2. Kulturális tevékenység
   6.3. Gyermek- és ifjúságvédelem
   6.4. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerő-piaci tanácsadás.
   6.5. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító tevékenység,
7. A szervezet közhasznú szolgáltatásaiból, a szervezet tagjain kívül más is részesülhet.

A szervezet célja

1. A Magyarországon élők életminőségének javítása
2. Az egyéni és a közösségi aktivitás támogatása, cselekvési lehetőségek bővítése, a multikulturális társadalmi értékrend napi gyakorlattá válásának elősegítése.
3. A társadalmi integráció támogatása
4. A hátrányos megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem.
5. Környezetvédelem (1995. évi LIII. tv)
6. Nevelés, ismeretterjesztés:
     - felnőttképzés
     - önkéntes menedzsment ismeretátadás,
     - önkéntesek- és önkénteseket fogadó szervezetek felkészítése,
     - környezet-és fenntarthatósági ismeretátadás,
     - ifjúsági munka
    - képzéshez szükséges szolgáltatások, pszicho-szociális szolgáltatások, kiegészítő         szolgáltatások, munkaerő piaci szolgáltatások, illetve a képzéshez történő                  bevonáshoz kapcsolódó szolgáltatások
    - fogyasztóvédelem;
    - az elhelyezést, elhelyezkedést és a munkahelyi beilleszkedést segítő                          szolgáltatások nyújtása, utógondozás
7. Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
8. Szociális tevékenység:
    - érdekképviselet
    - közösségfejlesztés
    - szervezetfejlesztés
9. Kulturális tevékenység
10. Gyermekfelügyelet
11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerő-piaci tanácsadása
12. Hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel kapcsolatépítés és fenntartása;
13. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést és a magán-munkaközvetítést is – és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások biztosítása (30/2000 (IX.15.) GM rendelet);
14. Közhasznú szervezetek számára – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások nyújtása.
15. Az egyesület a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlen kapcsolódó bevételt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
16. Tudományos tevékenység, kutatás;
17. Euroatlanti integráció /európai integráció elősegítése;
18. Szakértői hálozat kialakítása, működtetése;
19. Tanácsadói szolgáltatások nyújtása (jogi, pályázatírási, pénzügyi, munkaerő-piaci, szervezetfejlesztési)
20. Ifjúságvédelem;
21. Konferenciaszervezés;
20. Önkéntesek koordinálása, továbbirányítása [2005. évi LXXXIII. tv.]

 

A szervezet céljait különösen a következő eszközökkel valósítja meg

1. Önismereti csoportok szervezése művészetterápiás/szocioterápiás módszerekkel a résztvevők együttműködési, konfliktuskezelési, és kommunikációs készségük megismerése, fejlesztése, a tudatosan választott életforma megvalósítása érdekében.
2. Az európai integrációs kihívásokkal összefüggésben munkavállalást segítő és életminőséget javító készség és kompetencia fejlesztési programok szervezése –kiemelten hátrányos helyzetű csoportoknak, diákoknak – (pl. idegen nyelvi felzárkóztatás, motivációs és asszertív tréning, társadalmi szerepelvárásokból származó nehézségeket tudatosító és csökkentő tréning), és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások, háttértámogatás megszervezése.
3. Egészségfejlesztési és környezettudatos magatartási alternatívák népszerűsítése érdekében programok szervezése. Segítségnyújtás a véradások megszervezésében, népszerűsítésében;
4. Közösségépítés és a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében kulturális programok, klubok szervezése.
5. Felmérések készítése a működési területen élő emberek élethelyzetének alakulásáról.
6. Együttműködés hazai és külföldi társadalmi szervezetekkel.
7. Együttműködés egészségügyi, szociális, oktatási, közművelődési, jogi és karitatív feladatokat ellátó intézményekkel, szervezetekkel, köztestületekkel.
8. Pályázatok készítése a célok megvalósításának anyagi fedezetének biztosítása érdekében.
9. Iskoláskorú, és fiatal korosztály számára problémamegoldó, készségfejlesztő és döntést előkészítő tréningek, képzések szervezése, lehetőségek teremtése a demokratikus működés elsajátítására, megszilárdítására.
10. Kiadványokat, hírleveleket, honlapokat készíttet, jelentet meg.
11. Hátrányos helyzetű csoportok, munkanélküliek számára munkaerő-piaci tanácsadás, pályaorientációs tanácsadás, jogi tanácsadás.
12. Lelki megbetegedésben szenvedők részére mentálhigiénés klub megtartása, tanácsadás nyújtása,
13. Adománygyűjtés, 1%-os kampányok megszervezése,
14. Társadalom kutatás, tanulmányok elkészítése,
15. Marketing- és médiatevékenység.

  

Alapszabály 11.§. (1). bekezdés
 
SZAKMAI TAGOZATAINK
 

- Nyitott Szemmel a Demokráciára

- Nyitott Szemmel az Egészségre

- Nyitott Szemmel az Önkéntességre

- Nyitott Szemmel a Társadalom Szociális Helyzetére

 

 

 


Életfa Művészeti Műhely